STRETNUTIA

Viac...

PUBLIKÁCIE

Viac...

INŠPIRÁCIE

Viac...

KALENDÁR

Viac...

O NÁS

Odborná komisia pre zbierky dejín techniky múzeí ZMS (ďalej len komisia) bola založená vo februári 2014. Jej činnosť a aktivity sú určené pre všetkých odborných pracovníkov múzeí, ale aj odborníkov z iných inštitúcií, zaoberajúcich sa uchovávaním, ochranou a sprístupňovaním zbierkových predmetov viažucich sa k dejinám vedy, výroby a techniky, ako aj nehnuteľných technických pamiatok. Hlavným cieľom činnosti je najmä:
a) podpora a koordinácia spolupráce medzi odbornými zamestnancami múzeí na Slovensku – kurátormi, kustódmi, konzervátormi a reštaurátormi – vo všetkých oblastiach múzejnej práce, dotýkajúcej sa zbierok dejín vedy, výroby a techniky,
b) vytváranie podmienok na mobilitu vyššie uvedených odborných zamestnancov múzeí predovšetkým za účelom zabezpečenia a zintenzívnenia výmeny skúseností a poznatkov, najmä formou organizovania pracovných stretnutí a odborných podujatí – seminárov, konferencií (regionálnych, národných i medzinárodných), ako aj účasťou na riešení spoločných úloh a výskumných projektov.

K 31. 12. 2014 mala Komisia 31 členov z 10 múzeí v SR.

Organizačný a rokovací poriadok (pdf)
Prihláška (pdf)

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS...